Değerli site ziyaretçileri, Kahramanmaraş Kent Meclisi çalışmaları devam etmektedir.  Şu an var olan içerik test niteliğindedir.

Trend

Kahramanmaraş Kent Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

Niçin “Kahramanmaraş Kent Meclisi”

Bu kente karşı hepimizin sorumlulukları olduğu bilinciyle, sorunlarımızı ortaya çıkarabilme, tanımlayabilme, ele alabilme ve sorunların çözümleri üzerinde ortak aklı oluşturabilme becerisi ve kültürü oluşturmalıyız. Fert olarak yetersiz ve çaresiz kaldığımız bir çok sorunun birlikte çok daha kolay aşılabileceğini biliyoruz.

Kent konseyi tecrübesini yaşadık. Kent için oluşturulan çeşitli platformları gördük. Kişisel ve kurumsal bir çok çabaya  şahitlik ettik. Bütün bunların ve yaptıklarımızın istediğimiz etkiyi oluşturmadığı ortada. Fakat her şeye rağmen bu kentin geleceğine dair umudumuzu canlı tutmak zorundayız. 

Bu zamana kadar yaptıklarımızdan daha farklı şeyler denemeli, alışkanlıklarımızın ötesinde günümüz dünyasının imkanlarını değerlendirmeliyiz. Kent insanlarını bir araya getiren, kapsamlı ve kapsayıcı bir sistem oluşturmak zorundayız. Bu yapı; kurumlardan, kuruluşlardan, cemaat veya ideolojilerden, kişi veya kişilerden bağımsız olabilmeli, maddî bağımlılığı olmamalı; tamamen gönüllülerden oluşan, dijital yapılar üzerine oturmuş, sağlam, ilkeli, sürdürülebilir bir yapı kurmalıyız. 

Bu kent bizim kaderimiz, burada birlikte yaşıyoruz ve her birimizin sorumlulukları var. Kentimizi daha yaşanabilir hale getirmek için bir araya gelerek güç birliği oluşturmalıyız. BİLSEK Gençlik Kulübü Derneği olarak hazırladığımız “Kahramanmaraş Kent Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi” ile meclis çalışmalarına bir zemin oluşturduk ve sizin de katkılarınızı bekliyoruz.

Kahramanmaraş’ın geleceği için birlikte hareket etmek dileğiyle, sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Siz değerli Kahramanmaraş sevdalısı gönül dostlarımızı bu çalışmaya katkı vermeye davet ediyoruz. Bu yönerge uygulama süreci içerisinde de sürekli yenilenecek, gelişecek, fakat yola çıkmadan önce bu yönergenin kıyasıya bir eleştiriye ve kontrole ihtiyacı var. Sizden istediğimiz de tam olarak bu. Kolay gelsin… 

Saygılarımızla

BİLSEK Gençlik Kulübü Derneği

KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ

ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ (TASLAK)

1- Amaç 

Bu Yönergenin amacı; Kahramanmaraş kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması; sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, katılım, yönetişim ilkelerini hayata geçirme ve  toplumsal taleplerin süzgeçten geçirdikten sonra hayata aktarılması için çalışan Kahramanmaraş Kent Meclisinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

2- Kapsam 

Bu yönerge; Kahramanmaraş Kent Meclisi’nin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

3- Dayanak 

Bu yönerge, 21. yüzyılın getirdiği, bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik değişimin farkındalığında, Kahramanmaraş’ta bulunan sivil toplum kuruluşları ile halkın ihtiyaç ve beklentileri esas alınarak hazırlanmıştır. 

4- Kent Meclisinin Oluşumu 

 1. Kahramanmaraş Kent Meclisi çalışmalarını her biri bir uzmanlık alanı etrafında  oluşan çalışma grupları halinde  yürütür. 
 2. Kent Meclisi Genel Kurulu çalışma gruplarını oluşturan üyelerin toplamından oluşur. 
 3. Kurumsal ve bireysel üyeler ile gönüllüler, uzmanlık ve ilgi alanlarına göre seçecekleri bir çalışma grubunda yer alır.
 4. Kahramanmaraş Kent Meclisi; geniş katılımlı, görevleri kapsamında ve çalışma ilkeleri doğrultusunda tutarlı, her zaman şeffaf, hesap verebilir, etkili ve sürdürülebilir,  demokratik, sivil bir yapıdır. 
 5. Kent Meclisi toplantılarını, faaliyetlerini, iletişimini, paylaşımını, esas olarak dijital zeminlerde sürdürür. İhtiyaç duyulduğunda yüzyüze toplanır. 
 6. Kent Meclisinin çalışmaları her çalışma grubuna özel hazırlanmış çalışma usul ve esaslarına göre ve çalışma grubu tarafından hazırlanmış stratejik planlar çerçevesinde, sürekli güncellenen, akılcı ve bilimsel temeller üzerinden yürütülür.
 7. Kent Meclisinin oluşumu için Kahramanmaraş’ta aktif olarak faaliyet gösteren en az 20 sivil toplum kuruluşunun katılım beyanında bulunması gerekir. 

5- Kent Meclisinin Amaçları (Görevleri) 

Kahramanmaraş Kent Meclisi, kentin sorunlarını tespit etmek, çözüm önerileri geliştirmek ve bu önerileri hayata geçirmek için çalışan, kent paydaşlarının ve sakinlerinin katılımı ile uzmanlık alanlarına göre oluşan bir sivil yapıdır. Kent Meclisin amaçları genel olarak şunlardır:

 1. Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin, katılımcılığın, birlikte çalışma ve uzlaşma kültürünün gelişimine katkıda bulunmak,
 2. Kamu kurumları, yerel yönetimler, akademik çevreler, sivil toplum kuruluşları, İş dünyası ve kent için çalışan bütün paydaşların, bir arada ve birlikte düşünmesine, tasarlamasına, üretmesine ve paylaşımına zemin hazırlamak,
 3. Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve uzmanlık alanlarına göre, ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik etkinliklerin, planların ve projelerin hazırlanması ve uygulanmasına destek olmak, 
 4. Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, hazırlanmasında, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak, 
 5. Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, evrensel ve insanî değerlere sahip çıkmak,
 6. Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak, 
 7. Sürdürülebilir kalkınma için kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek, 
 8. Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,   
 9. Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini artırmak, aktif rol almalarını sağlamak, 
 10. Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak, 
 11. Yaşadığımız büyük afet nedeniyle oluşan olağan dışı sorunların aşılması için depremden etkilenen kent sakinlerinin sorunlarını tespit etmek, ortak çözüm önerileri geliştirebilmek, kent sakinlerine destek olacak fikirler sunabilmek,
 12. Kentin sosyal, kültürel ve demografik bütünlüğünün korunması ve yabancı etkiler karşısında gerekli tedbirlerin alınması için lüzumu hâlinde devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, raporlar hazırlamak/hazırlatmak, öneriler getirmek.
 13. İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalarda yer almak ve kente dair karar alma sürecine katılmak üzere temsilciler belirlemek,
 14. Bireysel ve toplumsal düşünce, görüş ve taleplerin kent meclisi organlarında değerlendirildikten sonra siyasal sisteme aktarılmasını sağlamak ve takip etmek. 
 15. Kendi alanında çalışmaları ile temayüz etmiş insanları ortaya çıkarmak, bilgisini, becerisini, tecrübesini, yapılacak çalışmalarda değerlendirmek, çeşitli vesilelerle ödüllendirmek, çalışmalarını teşvik etmek,
 16. Nesiller arası kopukluğu gidermek için gençlerle bir araya gelecek ortamlar oluşturmak, oluşmuş bilgi, beceri ve tecrübeyi gençlere aktarmak, gençliğin enerjisini toplumsal sorumluluk bilinciyle ortaya çıkarmak, değere dönüştürmek.

6- Değerleri ve Çalışma İlkeleri 

Kahramanmaraş Kent Meclisi, aşağıdaki değerler ve ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür:

Bunlar:

 1. Ahlâkî, millî ve insanî değerlere bağlılık, 
 2. Karar alma, uygulama ve eylemlerde katılımcı, paylaşımcı, şeffaf ve açık olma.
 3. Görev bilinci ve sorumluluğu içinde etkin çalışma, 
 4. Gönüllülük esasına göre çalışma, yeni katılımlara açık ve hoşgörülü olma.
 5. Değişime açık, bilimsel, verimli, üretken ve sürekli gelişmeden yana olma, 
 6. Toplumsal, kültürel, sanatsal ve çevresel duyarlılık, 
 7. Açık ve etkili iletişim kurma,
 8. Adalet ve özgürlükten yana olma, 
 9. Bilgi ve teknolojiyi etkin ve verimli kullanma.
 10. İsraflardan kaçınma, değerlere odaklanma,
 11. Stratejik düşünme ve döngüsel yaklaşım,
 12. Kalite ve yalın düşünce sistemini çalışma tarzı olarak benimseme, 
 13. Yerinde ve zamanında çalışma
 14. Kendi insan kaynaklarımıza güvenerek çözüm üretme ve uygulama, 
 15. Çalışmalarında herhangi bir kişisel çıkara yol açmaktan kaçınma.
 16. Bütün ideolojik, siyasi ve ekonomik güçlerden bağımsız olma..

Bu değerler ve ilkeler, Kahramanmaraş Kent Meclisinin dinamik, pratik ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Meclis, bu ilkeler doğrultusunda kentin sorunlarına çözüm üretmek, ihtiyaçlarını dile getirmek ve kent yaşamını iyileştirmek için çalışır.

7- Kent Meclisi Üyeliği  

Kahramanmaraş Kent Meclisi üyeliği çalışma grupları üzerinden ve uzmanlıkları esas alınarak, “Kahramanmaraş Kent Meclisi Çalışma Usul ve Esasları”nı kabul eden, aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur; Üyeler kendi ilgi ve uzmanlık alanında en fazla üç çalışma grubunda yer alabilir. 

 1. Kamu kurumlarının ilgili birimleri 
 2. Yerel yönetimlerin ilgili birimleri
 3. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının temsilcileri,
  Ziraat odası, esnaf ve sanatkarlar odası, ticaret odası, sanayi odası, ticaret ve sanayi odası, ticaret borsası, tabipler odası, eczacılar odası, diş hekimleri odası, veterinerler odası, mimarlar odası, değişik dallardaki mühendis odaları, noterler odası, muhasebeci mali müşavirler odası vb.
 4. Üniversiteler ve üniversitelerin temsilcileri,
  Üniversite kurumsal temsilciliğinin yanı sıra üniversitelere bağlı fakülte, yüksekokul  ile bunlara bağlı bölümler, araştırma, uygulama merkezleri, öğrenci konseyi ve öğrenci kulüplerinin  başkanları veya temsilcileri,
 5. Sendikaların temsilcileri,
  İşçi, İşveren ve memur sendikalarının başkanları veya temsilcileri.
 6. Noterlerin, baroların temsilcileri,
 7. İldeki dernek ve  vakıfların temsilcileri,
  İlde bulunan bütün dernekler ve vakıflar çalışma grupları üzerinden Kahramanmaraş Kent Meclisi üyesi olabilir. Sayı sınırı yoktur. Dernek ve vakıfları esas olarak başkanları temsil eder. 
 8. Gençlik ve spor kulüplerinin temsilcileri
  İlde faaliyet gösteren gençlik, spor ve gençlik spor kulüplerinin başkanları veya temsilcileri.
 9. Kooperatif temsilcileri
  Yerelde faaliyette bulunan kooperatiflerin başkanları veya temsilcileri.
 10. Yerel basın-yayın kuruluşları temsilcileri
  Yerelde aktif olarak faaliyet gösteren gazete, dergi, sosyal medya platformları vb. temsilcileri. 
 11. Mahalle Muhtarları
 12. Sivil savunma ve afet müdahale temsilcileri
 13. Bireysel üyelikler, gönüllüler
  Kendi uzmanlık alanına göre kent meclis çalışma gruplarında aktif olarak görev alan ve katılım sözleşmesini imzalayan gönüllüler,

8- Kent Meclisi Organları 

Kahramanmaraş Kent Meclisi aşağıdaki organlardan oluşur: 

a) Genel Kurul 

b) Yürütme Kurulu 

c) Danışma Kurulu

d)Çalışma Grupları

8.1- Genel Kurul 

Genel kurul, kent meclisinin en yetkili organıdır. Aktif çalışma gruplarının üyelerinden oluşur. Genel kurul, mutat olarak her yıl Aralık ayında ve yürütme kurulunun önerdiği zamanlarda, üyelerin salt çoğunluğu ile dijital platformlarda toplanır. Toplantı gündemi, tarihi ve şekli on gün öncesinden üyelerin e-postaları ve kent meclisi iletişim kanalları üzerinden duyurulur.

Kent Meclisi Yürütme Kurulu Koordinatörü aynı zamanda genel kurul koordinatörüdür. Genel kurula kent meclisi yürütme kurulu koordinatörü başkanlık eder. Bulunmaması halinde genel sekreter toplantıya başkanlık eder. 

8.2- Yürütme Kurulu 

Kent Meclisi Yürütme Kurulu, Kent Meclisi’nin iş ve işlemlerini “Kent Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi”ne göre yürüten icra organıdır.

 1. Kent Meclisi Yürütme kurulu, kent Meclisi Çalışma Usul ve Esasları  Yönergesini ve kent meclisi stratejik planını hazırlar, 
 2. Çalışmaların yönerge ve plan doğrultusunda yürütülmesini sağlar. Çalışma gruplarını koordine eder, 
 3. Yürütme kurulu ilk toplantısında koordinatörünü seçer ve görev dağılımı yapar.
 4. Yürütme kurulu koordinatörü aynı zamanda Kahramanmaraş Kent Meclisi’nin de koordinatörüdür. 
 5. Kent meclisi çalışma grupları koordinatörleri (temsilcileri) aynı zamanda kent meclisi yürütme kurulu üyesidir.
 6. Yürütme kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul ve çalışma grupları tarafından oluşturulan görüşleri, önerileri ve projeleri değerlendirir, gerekirse ilgili kurumlara sunar ve uygulamayı izler.

Yürütme Kurulu Üyeleri: 

Kent meclisi yürütme kurulu; çalışma gruplarının koordinatörlerinden oluşur. Çalışma grubu koordinatörleri aralarından bir yürütme kurulu koordinatörü, bir sekreter ve bir muhasip üye seçerler.

Koordinatör: Yürütme kurulu tarafından seçilen koordinatör, aynı zamanda genel kurula da başkanlık eder.

Koordinatör yardımcıları: Çalışma grubu koordinatörleri Kent Meclisi Yürütme Kurulu üyesi olup, aynı zamanda çalışma alanları ile ilgi konularda koordinatör yardımcısı olarak kabul edilir. 

Genel sekreter: İdari işler ve yazışmalar, üye ve gönüllü işlemlerinden vb. sorumlu üye.

Muhasip (Sayman): Kent meclisinin muhtemel ekonomik, mali, iktisadi ve finans işlerinden sorumlu olan kişidir.

Çalışma grupları yürütme kurulu koordinatörleri: Çalışma gruplarının yürütme kurulu koordinatörleri Kent meclisi yürütme kurulunun tabii üyeleridir. Kendi çalışma alanları ile ilgili konularda kurulda koordinatör yardımcısı olarak görev alır.

8.3-  Danışma Kurulu 

Danışma Kurulu Üyeleri; Çalışma gruplarının etik kurulu temsilcilerinden oluşur. Üye sayısı çalışma gruplarının sayısı ile sınırlıdır. Danışma kurulu ilk toplantısında koordinatörünü/temsilcisini, koordinatör yardımcısını ve sekreterini seçerek görev dağılımı yapar. Üyelerin salt çoğunluğunun isteği ve temsilci veya sekreterin istifası halinde seçim yenilenir. 

Danışma kurulunun görevleri arasında şunlar yer almaktadır: 

 1. Yürütme kurulu ve çalışma gruplarının faaliyetlerinin yasalara, yönerge esaslarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetlemek. 
 2. Kent Meclisi’nin ve çalışma gruplarının görevleri kapsamında ve çalışma ilkeleri doğrultusunda çalışmasını kontrol etmek, uygun olmayan durumlarda düzeltici faaliyetlerde bulunmak, 
 3. “Kent Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi” hükümlerine aykırı davranan, kent meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunanları uyarmak, tekrarı halinde üyelikten çıkarmak,
 4. Kent Meclisi’nin etik kurulu olarak da görev yapmak.

8.4- Çalışma Grupları 

 1. Çalışma grupları Kent Meclisinin görevleri arasına giren alanlarda uzmanlık alanları kapsamında, ayrıntılı çalışmalar yapmak, politika ve projeler üretmek üzere ilgili paydaşlar ve gönüllülerden oluşan, gerektiğinde uzman desteği alan, şeffaf ve katılımcı yapılardır. 
 2. Yeni çalışma gruplarının oluşturulması genel kurul tarafından kabul edilmiş usul ve esaslar çerçevesinde yürütme kurulunun yetkisi dahilindedir. 
 3. Kent Meclisi görev alanına giren;

1-Ar-Ge ve Projeler 2-Çevre ve İklim   /  3-Çocuk Hakları   / 4-Deprem Afetinin Etkilerinin Giderilmesi  / 5-Edebiyat ve Sanat  /  6-Eğitim  /  7-Ekonomik Kalkınma   /  8-Engelli Hakları /  9-Gençlik  /  10-Hayvan Hakları  /  11-Hukuk  / 12-İmar ve Kentsel Dönüşüm /  13-Kadın Hakları  /  14-Kent Turizmi ve Tanıtım /  15-Kriz Yönetimi ve Acil Durum  /  16-Sağlık  /  17-Sosyal Hayatın Geliştirilmesi  /  18-Sosyal İçerme ve Dezavantajlı Gruplar  /  19-Spor ve Rekreasyon  /  20-Tarih, Kültür ve Medeniyet  /  21-Tarım  ve Kırsal Kalkınma  /  22-Teknoloji, İletişim ve Medya /  23-Ulaşım ve Altyapı  /  24-Yerel Demokrasi ve Katılımcılık  vb. konularında çalışma grupları oluşturulur.

 1. Çalışma gruplarının adı ve sayısı Kent Meclisi Yürütme Kurulu tarafından değiştirilebilir. Her çalışma grubu için bu yönerge hükümlerine aykırı olmamak üzere ayrı ayrı çalışma grupları yönergesi hazırlanır. 
 2. Çalışma grupları kendi yürütme kurulunu (koordinatör, sekreter ve sayman) kendileri seçerler ve bunu Meclis Yürütme Kurulunun bilgisine sunarlar.
 3. Çalışma grubu yürütme kurulları bir takvim yılını içeren dönemler halinde çalışır, Aralık ayında yapılacak toplantıda geçen yılın değerlendirmelerini ile birlikte sonraki dönemin yeni çalışma grubu yürütme kurulu seçimini ve görev dağılımını yapar.
 4. Çalışma gruplarına bireysel katılımcının kabulü, katılımcıların tecrübe ve uzmanlıkları göz önüne alınarak “Kahramanmaraş Kent Meclisi Çalışma Usul ve Esasları” nı kabul etmesinden sonra, ilgili çalışma grubu yürütme kurulu onayı ile gerçekleşir.
     Çalışma Gruplarının Görevleri

Çalışma grupları Kent Meclisi için tanımlanan görevleri kendi çalışma alanları ile ilişkilendirerek yaparlar. Bunlar:

 1. Alanında çalışan toplumsal dönüşüme katkı verebilecek kişileri bir araya toplamak, üyelerinin verimlilik ve etkinliğini arttırmak, mesleki gelişme ve dayanışmalarını sağlamak.
 2. Çalışma alanı ile ilgili olarak gençlerimizin bilimsel, teknolojik ve sanatsal gelişim ve değişime açık, özgür ve özgün düşünen, insan temel hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran ve üreten bireyler olmalarına destek olmak.
 3. Çalışma alanında ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri izlemek ve uyarlanabilir yenilik ve gelişmelerin kentimize aktarılmasına yardımcı olmak.
 4. Çalışma alanlarıyla ilgili olarak kurs, konferans, kurultay, seminer, panel, açık oturum vb. kültürel, sanatsal, sosyal, mesleki toplantı ve eğitim çalışmaları düzenlemek, bilgi alışverişi ve işbirliği imkânları oluşturmak.
 5. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda web, e-bülten, bülten, gazete, dergi, kitap vb. yayınlar yapmak, radyo ve televizyon programları hazırlamak, yayınlanmasını sağlamak
 6. Kentsel kimlik, kente aidiyet ve kente karşı sorumluluk bilincini geliştirmek, yaşadığı kent ile ilgili sorun ve ihtiyaçlarının incelenmesi, nedenlerin araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi için projeler geliştirmek, 
 7. Çalışma alanı ile ilgili veriler toplamak, İlgili kaynakların envanterini çıkarmak, toplum adına harekete geçirmek, önerileri ve eleştirileri değerlendirmek,
 8. Çalışma alanı ile ilgili sorunları görünür hale getirmek, çözümü için çözüm önerileri ve proje fikirleri üretmek.
 9. Alanı ile ilgili akademik çalışmalar ve araştırmaları derlemek, değerlendirmek. 
 10. Çalışma alanı ile ilgili tarafları bir araya getirmek, işbirlikleri geliştirmek.
Çalışma İlkeleri

Çalışma grupları Kent Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 6. maddede yer alan değerler ve çalışma ilkeleri doğrultusunda hareket eder. 

 • Çalışma gruplarında, gönüllülük ve uzmanlık esasına dayalı katılım esastır. Gönüllülük, gönlünce çalışma değildir; sorumluluk ve özen gerektirir.
 • Çalışmalar her çalışma grubu için oluşturulacak stratejik plan çerçevesinde akla, bilime, kabul edilmiş değerler ve ilkeler ışığında, sürece dayalı olarak sürdürülür.
 • Çalışma grupları, toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü uzman kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet edebilir. 
Çalışma grubunun oluşumu

Kahramanmaraş Kent Meclisi çalışma grupları esas itibariyle sivil bir yapılanmadır, Çalışma grubunun konusu kapsamında, gönüllü olarak yaşadığı kent adına sorumluluk almak isteyen ve   Kahramanmaraş Kent Meclisi Çalışma Usul ve Esaslarını kabul eden, 10 kişiden az olmamak üzere, kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur. 

 1. Çalışma Grubu Üyeleri 

Çalışma grubu üyeleri aynı zamanda kent meclisinin, koordinatörü ise, yürütme kurulunun tabii üyesidir.

Üyelerinin görev ve sorumlulukları 

 • Çalışma grubu üyeleri, kent meclisi ve çalışma grubunun ilkelerine uyar. 
 • Çalışma grubunun proje, faaliyet ve etkinliklerinde görev alır.
 • Çalışma alanıyla ilgili stratejik plan, Ar-Ge ve proje çalışmalarına katkı yapar.
 • Gerçekleştirilen proje, faaliyet ve etkinliklerle ilgili görüş ve önerilerde bulunur.
 1. Çalışma Grubu Gönüllüleri

Çalışma grubunun konuları kapsamında ilgi duyan ve katkı vermek isteyen herkes gönüllü katılım sağlayabilir, faaliyetlere katılabilir, görüş ve önerilerde bulunabilir. 

Çalışma Grubu Yürütme Kurulu

Kent Meclisi Çalışma Grubu Yürütme Kurulu, çalışma alanı ile ilgili iş ve işlemleri, Kent Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesine göre yürüten icra organıdır.

 1. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu, çalışma grubu üyeleri tarafından seçilen en az 5 kişiden oluşur. 
 2. Yürütme kurulu ilk toplantısında,  kendi aralarında bir koordinatör/temsilci, bir sekreter ve bir sayman/muhasip ile iki üye olmak görev dağılımını yapar. Yürütme kurulu görev dağılımı ihtiyaç halinde değişebilir.  
 3. Çalışma grubu koordinatörünün veya üyelerin üçte birinin talebi halinde yürütme kurulu seçimleri yenilenir. 
 4. Yürütme kurulu üyelerinin eksilmesi, halinde üyeler arasında istekli olanlar arasından oylama ile eksik üye tamamlanır. 
 5. Çalışma grubu yürütme kurulu koordinatörleri çalışma grubu temsilcisidir. 
 6. Çalışma grupları koordinatörleri (temsilcileri) aynı zamanda Kent Meclisi Yürütme Kurulu tabii üyesidir.  
 7. Çalışma grubu üyeleri aynı zamanda kent meclisi genel kurul üyesidir.
 8. Çalışma grubu yürütme kurulları Kent Meclisi Yürütme kurulununun belirlediği takvim doğrultusunda aylık olarak toplanır. Toplantılara esas olarak dijital zeminlerde gerçekleşir. istenirse yüzyüze toplantılar yapılabilir. 
 9. Yürütme kurulu, çalışma grubunun gündemini tespit eder, grubun stratejik planını, çalışma takvimini hazırlar ve  uygulanmasını sağlar. Oluşturulan görüşleri, önerileri ve projeleri ilgili kurumlara sunar ve uygulamayı izler.
 10. Çalışma grupları üyelik işlemleri, İletişim, paylaşım, oylama, anket ve her türlü çalışmayı çalışma grubu google classroom üzerinden oluşturulan çalışma odası/atölyesi/merkezinden yürütür. Çalışma odası/atölyesi/merkezi sadece çalışma grubu üyelerine açık olur.
 11. Çalışma grubu çalışmalarını kentmeclisi.org sitesi üzerinde  çalışma grubu için ayrılmış sayfalar üzerinden sergiler. 
 12. Web sitesi kent meclisinin ve çalışma gruplarının halka açık kapısı olup, her türlü bilgi toplama ve sunma eylemi bu site üzerinden gerçekleşir.    
Çalışma Grubu Koordinatörü/Temsilcisi

Çalışma grubunda hiyerarşik bir yapılanmanın başkanı ya da grubun amiri sıfatını taşımaz. Eşitler arasında birinci konumunda olup, diğer üyelerle eşit oy hakkına sahiptir. 

Çalışma Grubu Koordinatörünün/Temsilcisinin görev ve yetkileri şunlardır; 

 1. Çalışma grubunu temsil eder, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde grup üyeleri ve düşüncelerini dikkate alır. 
 2. Grup çalışmalarının stratejik planının hazırlanması, uygulanması, sonuçlarının değerlendirilmesi, süreçlerini koordine eder.
 3. Alınan kararların, hazırlanan projelerin ya da eylem planlarının grup içinde kimler tarafından ve ne zaman uygulanacağına dair iş bölümünü yapar, uygulama sonrası geri bildirimi sağlayabilmek için çeşitli göstergeler belirler. 
 4. Üyeler arasındaki iletişimi sağlar. Toplantıları yönetir. Bir önceki toplantıda alınan kararlarla ilgili olarak bir sonraki toplantıda üyeleri bilgilendirir. 
 5. Çalışma grubu üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar, takibini ve arşivlenmesini sağlar. 
Çalışma Grubu Danışma (Etik) Kurulu

Çalışma grupları danışma (etik) kurulları 3 kişiden oluşur.  Grup içindeki çalışmaların genel olarak “Kahramanmaraş Kent Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesine , özelde ise çalışma grubunun uygulama yönergesine uygun olarak ve etik değerler kapsamında yapılmasını gözetir. Çalışma grubu danışma kurulu ilk toplantısında koordinatörünü/temsilcisini seçerek göreve başlar. 

İlgili çalışma grubunun faaliyetlerinin yasalara, yönerge esaslarına ve etik değerlere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetler.

Çalışma gruplarının görevleri kapsamında ve çalışma ilkeleri doğrultusunda çalışmasını kontrol eder, uygun olmayan durumlarda düzeltici faaliyetlerde bulunur. kent meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunanları uyarır, tekrarı halinde üyelikten çıkarır. 

Çalışma gruplarının danışma kurulu koordinatörleri/temsilcileri “Kent Meclisi danışma Kurulu üyesi olarak da görev yapar.

9- Toplantı ve Görüşme Usulü 

 1. Kahramanmaraş Kent Meclisi yürütme ve danışma kurulları ile çalışma grupları çalışmalarını dijital zeminlerde açık bir şekilde, üyelerin beyan ettiği e-posta ve telefon numaraları üzerinden katılımcı bir anlayışla ve işbirliği içinde yürütür. (Google classroom)
 2. Aksi belirtilmedikçe grup toplantıları her ayın yürütme kurulları tarafından belirlenecek bir gün ve saatinde rutin olarak çevrimdışı, çevrimiçi veya yüz yüze olarak yapılır.
 3. Yönetim ve danışma kurulları ile çalışma gruplarını koordinatörleri temsil eder, toplantıları yönetir, koordinatörün olmadığı toplantılarda koordinatör yardımcısı koordinatörün görevlerini üstlenir.
 4. Toplantı öncesi toplantı gündemi, gündem ile ilgili belge ve dokümanlar üyelerin e-posta adresleri üzerinden paylaşılır. Toplantıya kadar gündem maddeleri ile ilgili görüş ve önerileri toplanır. 
 5. Çalışma Grupları, toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü uzman kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet edebilir.
 6. Kurullar ve çalışma grupları koordinatörleri tarafından doğrudan veya katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
 7. Çalışma grupları içinde tercih edilmesi gereken yol ikna etme sürecidir. İkna süreci sonuç vermiyor ise kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
 8. Yönetim ve danışma kurulları ile çalışma grupları kendi iç sinerjileri ve demokratik yapıları ile çalışır. Toplantılarda görüşmelerin demokratik usullerle yapılması ve herkese söz hakkı verilmesi esastır.
 9. Dile getirilen görüş ve öneriler bireyleri bağlar, bu görüş ve öneriler çalışma grubu yürütme kurulu tarafından kabul edilirse grubun ortak görüşü ve önerisine dönüşür. 
 10. Kent meclisi genel, yürütme ve danışma kurulları ile çalışma gruplarında toplantılar:
  1. Çevrimdışı olarak, 2. Çevrimiçi olarak, 3. Yüz yüze olarak yapılabilir. Toplantı usulüne, yerine ve zamanına yürütme kurulu karar verir.  Her ayın belirli bir günü rutin toplantı günü olarak belirlenir. Toplantılar aşağıda belirlenen periyodik bir süreç içerisinde yapılır. 
 11. Çevrimiçi (online) yapılacak toplantıların 40+40 dakikalık iki oturumu geçmeyecek biçimde gerçekleştirilmesine özen gösterilir. 
 12. Grup tartışmaları, ortaya çıkan görüş ve öneriler grubun web sayfasında yayınlanır, sosyal medya araçlarında paylaşılır.

9.1. Toplantı Tarihleri

KURULLARIN VE ÇALIŞMA GRUPLARININ TOPLANTI TARİHLERİ
KURUL veya ÇALIŞMA GRUBUTOPLANTI TARİHİ
1- Ar-Ge ve Projeler Çalışma GrubuHer ayın 1’inde 
2- Çevre ve İklim Çalışma GrubuHer ayın 2’sinde 
3- Çocuk Hakları Çalışma GrubuHer ayın 3’ünde
4- Deprem Afetinin Etkilerinin Giderilmesi Çalışma GrubuHer ayın 4’ünde 
5- Edebiyat  Sanat Çalışma GrubuHer ayın 5’inde 
6- Eğitim Çalışma GrubuHer ayın 6’sında 
7- Ekonomik Kalkınma Çalışma GrubuHer ayın 7’sinde 
8- Engelliler Çalışma GrubuHer ayın 8’inde 
9- Gençlik Çalışma GrubuHer ayın 9’unda 
10- Hayvan Hakları Çalışma GrubuHer ayın 10’unda 
11- Hukuk Çalışma GrubuHer ayın 11’inde 
12- İmar ve Kentsel Dönüşüm Çalışma GrubuHer ayın 12’sinde 
13- Kadın Hakları Çalışma GrubuHer ayın 13’ünde 
14- Kent Turizmi ve Tanıtım Çalışma GrubuHer ayın 14’ünde 
15- Kriz Yönetimi ve Acil Durum Çalışma GrubuHer ayın 15’inde 
16- Sağlık Çalışma GrubuHer ayın 16’sında 
17- Sosyal Hayatın Geliştirilmesi Çalışma GrubuHer ayın 17’sinde 
18- Sosyal İçerme ve Dezavantajlı Gruplar Çalışma GrubuHer ayın 18’inde 
19- Spor ve Rekreasyon Çalışma GrubuHer ayın 19’unda 
20- Tarih, Kültür ve Medeniyet Çalışma GrubuHer ayın 20’sinde 
21- Tarım  ve Kırsal Kalkınma Çalışma GrubuHer ayın 21’inde 
22- Teknoloji, İletişim ve Sosyal Medya Çalışma GrubuHer ayın 22’sinde 
23- Ulaşım ve Altyapı Çalışma GrubuHer ayın 23’ünde 
24- Yerel Demokrasi ve Katılımcılık Çalışma Grubu Her ayın 24’ünde 
Kent Meclisi Yürütme KuruluHer ayın 26’sinda 
Kent Meclisi Danışma KuruluHer ayın 28’inde 
Kent Meclisi Genel KuruluHer yıl bir defa toplanır.Her yıl Aralık ayı son haftası  içerisinde olağan olarak, toplanır. Yürütme kurulunun talebi ile diğer zamanlarda da toplanabilir.  

9.2. Toplantı ve Karar Süreci 

Toplantılar birer aylık periyotlar ile yapılır. (Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu örneği)

GÜNTOPLANTI KARAR SÜRECİ
Her Ayın 15-173 GünKonu, gündem paylaşımıÖnceki aydan tespit edilen toplantı konusu ve gündemi üyelere ilgili belge ve dökümanları ile birlikte gönderilir, ilgili web sayfasından ve sosyal medya aracılığı ile yayımlanarak ilgililerin görüşüne sunulur.
18-1
 15 Gün
Görüş ve önerilerin toplanmasıAşağıda yer alan görüş ve öneri toplama araçları ile görüşler, öneriler, eleştiriler, yorumlar, belgeler, fotograflar, raporlar, makaleler, vb. toplanırGörüş ve öneri toplama araçlarıİlgili görüş öneri formları (Google formalar)kentmeclisi.org web sitesi ilgili sayfa ve bloklarda yapılacak yorumlarHer çalışma grubu için oluşturulan dijital pano (padlet) üzerine yazılan görüş öneri, yorum, beğenilerSosyal medya araçları Twitter (X), Facebook, İnstagram, Whatsapp, Linkedin, vb. Üyelerin ve gönüllülerin görüş ve önerileriKonu, gündem ile ilgili daha önce oluşmuş kaynak, belge, rapor, makale vb. dokümanlar. 
2-4
3 Gün
Görüşmelere esas olmak üzere taslak metnin hazırlanmasıGeri dönüşler kurul  veya çalışma grubu üyeleri tarafından değerlendirilerek ortak bir metin haline getirilir.
Her Ayın5’i1 GünToplantının yapılması (9.1. Toplantı planında belirlenen tarihte)Toplantı çalışma grubu için belirlenen günde, çevrimiçi, çevrimdışı, yüz yüze veya karma olarak yapılır. Aylık çalışmalar ve gelen geri dönütler değerlendirilir, taslak bir metin hazırlanır.  Sonraki ayın konusu ve gündemi belirlenir.
6-8
3 Gün
Toplantı süreci ve sonucu ile ilgili nihai bir metnin, dokümanın hazırlanmasıAylık yayınların, belgelerin, raporların vb. hazırlanmasıYayın araçlarının belirlenmesi, Web sitesi, matbu basın, dijital basın, sosyal medya araçları, e-posta dağıtımı, whatsapp grupları vb. 
9-14
6 Gün
Aylık çalışma sonuçlarının ve toplantı kararlarının yayımlanmasıToplantı sonucu bir yazıya, rapora veya uygun bir belgeye dönüştürülerek ilgili web sayfasından yayınlanır. Sayfada yayınlanan içerik sosyal medyada paylaşılır. Yayınlar ilgili taraflara e-posta üzerinden veya yüz yüze ziyaretlerle paylaşılır.Geri dönüşler takip edilir.

10- İletişim ve Etkileşim Kanalları

Kent meclisinin çalışmalarının etkin ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için, farklı kesimlerin meclisle iletişim kurabilmesi ve etkileşime girebilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, meclisin ve çalışma gruplarının kullandığı iletişim ve etkileşim kanallarının çeşitliliği ve işlevi oldukça önemlidir. Farklı kanallara sahip olmak, meclisin ve çalışma gruplarının daha geniş bir kitleye ulaşmasını ve farklı grupların sesini duymasını sağlar. Bu sayede meclisin ve çalışma gruplarının karar alma süreçleri daha katılımcı ve kapsayıcı hale gelir. Ayrıca, farklı kanallar aracılığıyla meclisin çalışmaları hakkında bilgi edinmek ve meclisle etkileşime girmek daha kolay hale gelir.

10.1- E-posta adresleri ve telefon numaraları

Üyelerin katılım sözleşmesinde yer alan e-posta adresleri ve mobil telefon numaraları Kahramanmaraş Kent Meclisi ve çalışma gruplarının işlemleri için resmi iletişim, işbirliği, katılım, paylaşım aracı olarak kullanılır. 

Kahramanmaraş Kent meclisi e-posta adresi: maraskentmeclisi@gmail.com

10.2- kentmeclisi.org web sitesi

www.kentmeclisi.org sitesi Kahramanmaraş Kent Meclisi’nin halka açık kapısıdır. Görünürlüğü ve şeffaflığı sağlar.

10.3- Sosyal medya uygulamaları

Kahramanmaraş Kent Meclisi ve çalışma grupları sosyal medya araçları olarak, facebook, twitter, instagram, WhatsApp, linkedin vb. üzerinden halka ulaşılır.

10.4- Kahramanmaraş kent meclisi whatsapp kanalı ve whatsapp grupları

Kahramanmaraş Kent Meclisi Whatsapp Kanalı: https://whatsapp.com/channel/0029VabHio3JUM2j6bvU031w

Kent Meclisi ve kent meclisi çalışma grupları için ayrı ayrı oluşturulmuş whatsapp grupları

10.5- Oylamalar, anketler ve veri toplama işlemleri için dijital formlar

Oylamalar, anketler ve veri toplama işlemleri dijital formlar üzerinden üyelerin resmi e-posta adreslerine gönderilerek veya  whatsApp üzerinden paylaşılarak yapılır. 

10.6- Çevrimiçi, çevrimdışı ve yüz yüze toplantılar (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams vb.)

Kent Meclisi organları ve çalışma grupları toplantılarını her ay belirlenmiş bir takvim doğrultusunda, yüzyüze ve/veya dijital toplantı uygulamaları (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams vb) üzerinden yapar, toplantı süresi 40+40 dakika ve iki oturum olarak planlanır. Toplantı öncesi gündem ile ilgili dokümanlar katılımcılarla paylaşılır. Mümkünse toplantı yayınlanır ve kaydı yapılır. 

10.7- Dijital pano (Padlet)

Kent Meclisi ve ilgili çalışma grupları için ayrı ayrı oluşturulan dijital panolar (Padlet) üzerinden ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek.

Geri bildirimler her kurul ve çalışma grubu için ayrı ayrı oluşturulacak geri bildirim formları ve dijital panolar üzerinden yapılır ve ilgili kurul ve çalışma gruplarınca değerlendirilir ve dikkate alınır. 

10.8- Web sitesi içinde sayfa ve bloglarda yer alan yorum alanları

WordPress web sitelerinde yayımlanan blog içeriklerinde, kentmeclisi.org web sitesini ziyaret eden ve blog içeriklerini okuyan kullanıcılarla etkileşime geçmenin en pratik yolu yorumlardır. Ziyaretçiler, web sitesinde blog içeriklerini okuduğunda teşekkür etmek ya da merak ettiği bir soruya cevap aramak için sayfa ve bloglarda yer alan yorumlar kısmını kullanır. Bu yorumlar sürekli gelişim adına çok ciddi katkılar sağlar.

10.9- Beğeniler ve paylaşımlar

web sitesi içerisinde yer alan beğeni ve paylaşımlar genellikle kullanıcıların içerikleri beğenmeleri veya paylaşmaları için sunulan butonlar olup, bu butonlar genellikle sosyal medya platformlarına yapılan paylaşımların artmasını ve içeriğin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlar.

Ayrıca, kullanıcılar, kentmeclisi.org sitesi içerisindeki bir yazının tümünün veya bir parçasının sosyal medya uygulamaları ile beğendikleri içerikleri kendi takipçileriyle paylaşarak bilgi ve fikir alışverişinde bulunabilirler.

10.10- Web sitesi aboneliği

kentmeclisi.org web sitesi abonelikleri, kullanıcılara özel içeriklere, ek avantajlara ve platformlara erişim sağlayarak bilgiye erişim ve online hizmetlerden faydalanma imkanlarını önemli ölçüde genişletir. Abonelikler, günümüz internet ortamında daha fazla değer ve fayda arayan kullanıcılar için cazip bir seçenek haline gelmiştir.

10.11- Uzman değerlendirmeleri ve raporlar

Konuyla ilgili akademik dergilerde, araştırma kuruluşlarının web sitelerinde veya uzmanların kişisel web sitelerinde yayımlanmış uzman değerlendirmeleri ve raporları çalışmalara temel oluşturur. 

10.12- Ortak değerler ve ilkelerin rehberliği

Kahramanmaraş Kent Meclisi ve çalışma gruplarının sağlıklı ve uyumlu bir şekilde işleyebilmesi için ortak değerler ve ilkelerin rehberliğinde hareket etmesi büyük önem taşır. Bu değerler ve ilkeler, meclis üyeleri ve çalışma grubu üyeleri arasında karşılıklı saygı, güven ve işbirliğine dayalı bir ortamın oluşmasına katkıda bulunur. Ayrıca, ortak bir vizyon ve hedef doğrultusunda çalışmaların yürütülmesini sağlayarak, şehrin kalkınması ve gelişmesi için en etkili çözümlerin üretilmesine yardımcı olur.

11- Çeşitli Hükümler

 1. Bu yönergede yer almayan konuların çözümü için danışma kuruluna başvurulur. Bununla birlikte yasal zeminlerde, etik değerler ışığında, karşılıklı görüşme ve uzlaşma temel yöntemdir.
 2. Kent Meclisi Yürütme Kurulu bu yönergeye aykırı olmamak kaydıyla çalışma grupları için ayrı ayrı taslak “……. Çalışma Grubu Çalışma Usul ve Esasları Uygulama Yönergeleri” çıkarır. Yönergeler çalışma grubu oluşumundan sonra çalışma grubu yönetim kurulu tarafından düzenlenir ve Kent Meclisi Yürütme Kurulu tarafından onaylandıktan sonra nihai halini alır. 
 3. Kent Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Kent meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak üyelikten çıkarılma nedenleridir. Üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra, danışma kurulu  tarafından verilir. Üyenin e-posta adresi üzerinden bildirim yapılır. 

12- Geçici Maddeler

 1. 14. maddede yer alan kurucu üyeler Kahramanmaraş Kent Meclisi Genel Kurulu tarafından yenisi oluşturuluncaya kadar Kahramanmaraş Kent Meclisi Yürütme Kurulu olarak görev yapar, kendi aralarında bir koordinatör, bir koordinatör yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman belirler. 
 2. Geçici Yürütme Kurulu’nun görevi kurucu belge olarak Kahramanmaraş Kent Meclisi ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları yönerge taslaklarını hazırlamak, Çalışma gruplarının oluşumunu sağlamak Kent Meclisi Genel Kurulunu toplamak ve yeni Kent Meclis organlarının seçilmesini sağlamaktır. 
 3. Kahramanmaraş Kent Meclisi ilk toplantısını, geçici yürütme kurulunun çağrı yazısı ile ve bildirilen gündemle, ilan edilen yer ve tarihte yapar.  Bu toplantıda daha önce taslak olarak hazırlanmış olan “Kahramanmaraş Kent Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi” görüşülerek, kabul edilir, yürütme kurulu oluşturulur.  Bu aşamadan sonra geçici yürütme kurulunun görevi sona erer.

13- Ekler

 1. Kahramanmaraş Kent Meclisi Oluşum Şeması
 2. Kahramanmaraş Kent Meclisi Katılım Formu
 3. Kurullar ve çalışma grupları için whatsapp üzerinden ayrı ayrı oluşturulan gruplar ve Kahrmanmanmaraş Kent meclisi whatsapp kanalı.
 4. www.kentmeclisi.org  

14- Kurucu Üyeler

SAdı SoyadıKurum – KuruluşGöreviİmzası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Aşağıdaki bağlantıyı takip ederek Kahramanmaraş Kent Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesine ulaşabilir ve metin üzerinde yapacağınız yorumlarla dokumanın gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

Ayrıca bu sayfa altında yer alan yorumlar kısmında düşüncelerinizi ve önerilerinizi ortaya koyabilirsiniz. İlginiz için teşekkürler


KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Daha Fazla Göster

6 Yorum

 1. Yönerge, meclis üyeleri arasındaki görüşmeleri daha yapıcı hale getiriyor ve fikir alışverişini teşvik ediyor

 2. Yönerge, meclis toplantılarının daha düzenli ve verimli olmasını sağlıyor. Gündem maddelerinin önceden belirlenmesi sayesinde toplantılara daha iyi hazırlanabiliyoruz.

 3. Kahramanmaraş Kent Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi, şehrimizin yönetimine daha fazla katılmamızı sağlayan önemli bir adımdır. Yönerge sayesinde meclis üyelerinin aldığı kararların gerekçelerini daha iyi anlayabiliyor ve bu kararlara karşı görüşlerimizi sunabiliyoruz.

 4. Yönergenin, yerel yönetime daha fazla katkıda bulunmasına yardımcı olması umut edilmektedir. Meclisin, şehrin kalkınması ve gelişmesi için önemli bir rol oynaması gerekir.

 5. Yönergenin, meclisin çalışmalarını daha etkin ve verimli hale getirmesine yardımcı olması umut edilmektedir.

 6. Yönergenin, karar alma süreçlerinde şeffaflığı ve katılımcılığı teşvik etmesi takdir edilmektedir. Meclis toplantılarının halka açık olması ve vatandaşların görüşlerini sunabilmeleri çok güzel

Siz de yorumlarınızla katkıda bulunun. Lütfen düşüncelerinizi yazınız.

Başa dön tuşu

KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et

Skip to content