Değerli site ziyaretçileri, Kahramanmaraş Kent Meclisi çalışmaları devam etmektedir.  Şu an var olan içerik test niteliğindedir.

Trend

5- Edebiyat ve Sanat Çalışma Usul ve Esasları Uygulama Yönergesi

Kahramanmaraş kent meclisi edebiyat ve sanat çalışma grubunun çalışma usul ve esaslarını belirleyen bu taslak yönerge Kahramanmaraş kent meclis çalışma usul ve esasları yönergesine uygun olarak  hazırlanmıştır. Edebiyat ve sanat grubunun katılım, açıklık, hesap verirlik, etkililik, tutarlılık, kapsayıcılık ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla taslak olarak hazırlanmıştır. 

Edebiyat ve sanat çalışma grubu oluşturulduktan sonra grup üyeleri tarafından uygulamaya hazır hale getirilir. Duruma ve ihtiyaca göre edebiyat ve sanat çalışma grubu yürütme kurulu tarafından güncellenir.

KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ EDEBİYAT ve SANAT ÇALIŞMA GRUBU ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI YÖNERGESİ 

1- Amaç

Bu Yönerge, Kahramanmaraş Kent Meclisi Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu’nun oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2- Kapsam

Bu yönergenin kapsamı, Kahramanmaraş Kent Meclisi bünyesinde kurulan “Kahramanmaraş Kent Meclisi Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu” nun oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

3- Dayanak

Bu yönerge, Kahramanmaraş Kent Meclisi Çalışma, Usul ve Esasları Yönergesi”’ esas alınarak hazırlanmıştır

4- Çalışma grubunun oluşumu

 1. Edebiyat ve sanat çalışma grubu Kent Meclisi‘nin görevleri arasına giren edebiyat ve sanat alanlarında çalışmalar yapmak, kapsama alanına giren konularda politika ve projeler üretmek üzere edebiyat ve sanat alanlarında uzmanlığı olan bireyler ve ilgili kurumların temsilcileri ile gönüllülerden oluşan, gerektiğinde uzman desteği alan, şeffaf ve katılımcı sivil bir yapıdır.
 2. Edebiyat ve sanat kapsamında, gönüllü olarak yaşadığı kent adına sorumluluk almak isteyen ve   Kahramanmaraş Kent Meclisi Katılım Formu ile başvurusunu yapmış ve Kent Meclisi Yürütme Kurulu tarafından üyeliğe kabul edilmiş, kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur. 
 3. Edebiyat ve sanat çalışma grubu on üye ile kuruluş çalışmalarına başlar, üye sayısı 20 olduğu  zaman kendi aralarında yapacağı seçimle yürütme ve danışma kurullarını oluşturarak kuruluşunu tamamlar. 
 4. Edebiyat ve sanat çalışma grubu çalışma usul ve esasları yönergesi, çalışma grubu yürütme kurulu tarafından üyelerin isteği ile şartlara uygun olarak yenilenir.
 5. Edebiyat ve sanat çalışma grubu, çalışmalarını stratejik düşünme ve döngüsel yaklaşımla yürütür. Bu kapsamda çalışma grubu yürütme kurulu tarafından basit, ama uygulanabilir, aynı zamanda sürdürülebilir bir stratejik plan hazırlanır. Karmaşık, kafa karıştırıcı, yorucu, teknik kavramlardan oluşan planlamalardan özellikle kaçınılır.

5- Çalışma Grubunun Amaçları (Görevleri)

 1. Edebiyat ve sanat alanında çalışan toplumsal dönüşüme katkı verebilecek kişi ve kurumları bir araya toplamak, verimlilik ve etkinliğini arttırmak, mesleki gelişme ve dayanışmalarını sağlamak, 
 2. Üyelerinin gelişim ve değişime açık, özgür düşünen, insan temel hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran ve üreten bireyler olmalarına ortam hazırlamak,
 3. Edebiyat ve sanat alanında ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri izlemek ve kentimize aktarılmasına yardımcı olmak,
 4. Edebiyat ve sanat alanı ile ilgili olarak kurs, konferans, kurultay, seminer, panel, açık oturum vb. kültürel, sanatsal, sosyal, mesleki toplantılar yapmak ve eğitim çalışmaları düzenlemek, bilgi alışverişi ve işbirliği imkânları oluşturmak,
 5. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda kentmeclisi.org ve bağlantılı sosyal medya araçları üzerinden yayınlar yapmak, video kayıtlarıı, radyo ve televizyon programları hazırlamak, yayınlanmasını sağlamak,
 6. Edebiyat ve sanat faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için güncel ve geleceğe yönelik konularda araştırmalar yapmak, çözüm önerileri geliştirmek, raporlar hazırlamak, anketler düzenlemek, sonuçlarını yorumlamak ve gelişmeleri kamuoyuna yansıtmak, 
 7. Edebiyat ve sanatı kullanarak kentsel kimlik, kente aidiyet ve kente karşı sorumluluk bilincini geliştirmek, edebiyat ve sanat ile ilgili sorun ve ihtiyaçlarının incelenmesi, nedenlerin araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi için projeler geliştirmek, 
 8. Edebiyat ve sanat alanında, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, odalar,  kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve akademik çevreler ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler hazırlamak ve hazırlanmasına destek vermek, projelerinin yürütülmesinde görev almak,
 9. Edebiyat ve sanat alanı ile ilgili sorunların analizini yapmak, çerçevesini çizmek ve  görünür hale getirmek,
 10. Edebiyat ve sanat alanı ile ilgili veriler toplamak, İlgili kaynakların envanterini çıkarmak, toplum adına harekete geçirmek, önerileri ve eleştirileri değerlendirmek,
 11. Edebiyat ve sanat alanı ile ilgili akademik çalışmalar ve araştırmaları derlemek, değerlendirmek, yeni yapılacak akademik çalışmaları ilgi sorun alanlarına yönlendirmek, gerçek sorunlar üzerinden araştırma, makale, yüksek lisans, doktora tezleri vb. hazırlanmasına ortam hazırlamak,
 12. Edebiyat ve sanat alanında çalışmaları ile temayüz etmiş insanları ortaya çıkarmak, bilgisini, becerisini, tecrübesini, yapılacak çalışmalarda değerlendirmek, çeşitli vesilelerle ödüllendirmek, çalışmalarını teşvik etmek,
 13. Nesiller arası kopukluğu gidermek için gençlerle bir araya gelecek edebiyat ve sanat ortamları oluşturmak, 
 14. Edebiyat ve sanat alanında oluşmuş bilgi, beceri ve tecrübeyi gençlere aktarmak, gençliğin enerjisini toplumsal sorumluluk bilinciyle ortaya çıkarmak, değere dönüştürmek. 

6- Çalışma İlkeleri

Edebiyat ve sanat çalışma grubu Kent Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi 6. maddede yer alan çalışma ilkeleri doğrultusunda hareket eder. Çalışmalarına aşağıdaki hususları temel alır. Bunlar:

 1. Ahlâkî, millî ve insanî değerlere bağlılık, 
 2. Karar alma, uygulama ve eylemlerde katılımcı, paylaşımcı, şeffaf ve açık olma.
 3. Gönüllülük esasına göre çalışma, yeni katılımlara açık ve hoşgörülü olma.
 4. Görev bilinci ve sorumluluğu içinde etkin çalışmak, 
 5. Toplumsal, kültürel, sanatsal ve çevresel duyarlılık, 
 6. Açık ve etkili iletişim kurma,
 7. Bilgi ve teknolojiyi etkin ve verimli kullanma.
 8. İsraflardan kaçınma, değerlere odaklanma, yerinde ve zamanında çalışma
 9. Stratejik düşünme ve döngüsel yaklaşım
 10. Çalışmalarında herhangi bir kişisel çıkara yol açmaktan kaçınma.
 11. Bütün ideolojik, siyasi ve ekonomik güçlerden bağımsız olma.

7- Çalışma Grubu Üyeliği

Edebiyat ve sanat çalışma grubuna bireysel ve kurumsal üyeliğin kabulü, katılımcıların dijital olarak hazırlanmış olan “Kahramanmaraş Kent Meclisi Katılım Formu” nu doldurup, kabul etmesinden sonra, kahramanmaraş Kent Meclisi Yürütme Kurulu onayı ile gerçekleşir. Çalışma grubuna kabul edilen üyelere bilgilendirme notu gönderilir. Edebiyat ve sanat çalışma grubuna üç tür katılım söz konusudur. Bunlar: Kurumsal üyelik, bireysel üyelik ve gönüllü katılımıdır.

 1. Çalışma Grubu Kurumsal Üyelikler 

Kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, meslek kuruluşları, odalar, ilgili özel sektör kuruluşları ile üniversiteler, ilgili fakülte ve bölümleri ile kurumsal üye olabilir. Kurumlar esas olarak başkanları ile temsil edilir. Ancak kurum adına temsilci görevlendirmesinde bulunulabilir. Kurumlar çalışma gruplarının ilgi alanı kapsamında alt birimleri ile de kurumsal üyelikler oluşturabilir. 

 1. Çalışma Grubu Bireysel Üyelikler 

Bireysel üyelikler, edebiyat ve sanat kapsamında, bilgi, beceri ve uzmanlıklara sahip gönüllü olarak yaşadığı kent adına, sorumluluk almak isteyen  ve   Kahramanmaraş Kent Meclisi Katılım Formu ile üyelik başvurusunu yapmış ve Kent Meclisi Yürütme Kurulu tarafından üyeliğe kabul edilmiş, bireylerden oluşur.

Üyelerinin görev ve sorumlulukları 

 • Edebiyat ve sanat çalışma grubu üyeleri aynı zamanda kent meclisi, koordinatörü ise kent meclisi yürütme kurulunun tabii üyesidir
 • Edebiyat ve sanat çalışma grubu üyeleri, çalışma grubu toplantılarına iştirak eder, 
 • Çalışma grubu toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda, çalışma grubunun proje ve etkinliklerinde görev alır. 
 • Edebiyat ve sanat çalışma grubunda, gönüllülük esasına dayalı katılım esas olmakla beraber, aktif katılım beklenir.
 1. Çalışma Grubu Gönüllü Katılımı

Edebiyat ve sanata ilgi duyan ve katkı vermek isteyen herkes gönüllü katılım sağlayabilir, ilgili iletişim kanalları üzerinden veya doğrudan görüş ve önerilerde bulunabilir. 

8- Çalışma Gruplarının Organları

 1. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu
 2. Çalışma Grubu Koordinatörü/Temsilcisi,
 3. Çalışma Grubu Danışma (Etik) Kurulu
 1. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu

Kent Meclisi Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu Yürütme Kurulu, çalışma alanı ile ilgili iş ve işlemleri, edebiyat ve sanat  çalışma usul ve esasları yönergesine göre yürüten icra organıdır.

 1. Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu Yürütme Kurulu, bir takvim yılını içeren dönemler halinde çalışır, çalışma grubu üyeleri tarafından bir yıl görev yapmak üzere seçilen en az 5 kişiden oluşur. asil üyeler kadar yedek üyeler de seçilir. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde yedek üyeler arasından sırasıyla asil üye olur.  
 2. Yürütme kurulu ilk toplantısında koordinatörünü, edebiyat, görsel sanatlar, geleneksel sanatlar ve müzik olmak üzere dört koordinatör yardımcısını ve sekreterini seçerek görev dağılımı yapar. Seçimler üyelerin üçte birinin isteği üzerine yenilenebilir.
 3. Kent meclisi çalışma grupları koordinatörleri (temsilcileri) aynı zamanda “Kent Meclisi Yürütme Kurulu” tabii üyesidir.  
 4. Yürütme kurulu, edebiyat ve sanat çalışma grubu çalışma usul ve esasları yönergesini ve edbiyat ve sanat çalışma grubu stratejik planını hazırlar, Çalışmaların yönerge ve plan doğrultusunda yürütülmesini sağlar. Çalışma grubunun gündemini tespit eder, çalışma takvimini hazırlar ve  uygulanmasını sağlar. Oluşturulan görüşleri, önerileri ve projeleri değerlendirir,  ilgili kurumlara sunar ve uygulamayı izler.
 1. Çalışma Grubu Koordinatörü/Temsilcisi

Koordinatör, edebiyat ve sanat çalışma grubunda hiyerarşik bir yapılanmanın başkanı ya da grubun amiri sıfatını taşımaz. Eşitler arasında birinci konumunda olup, diğer üyelerle eşit oy hakkına sahiptir. 

Çalışma grubu koordinatörü/temsilcisinin görev ve yetkileri şunlardır; 

 • Çalışma grubunu temsil eder, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde grup üyeleri ve düşüncelerini dikkate alır. 
 • Grup çalışmalarının hedef ve planlarına uygunluğunu sağlamak ve izlemekle yükümlüdür. 
 • Üyeler arasındaki iletişimi sağlar, iş bölümünü yapar. 
 • Toplantıları planlar, yönetir ve çıktılarını paylaşır. 
 • Çalışma grubu üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini  grubun dijital uygulamalarında tutar ve güvenliğini sağlar. 
 1. Çalışma Grubu Danışma (Etik) Kurulu

Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu Danışma Kurulu, çalışma grubu üyeleri tarafından seçilen en az 3 kişiden oluşur, asil üyeler kadar yedek üyeler de seçilir. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde yedek üyeler arasından sırasıyla asil üye olur.  Danışma kurulu ilk toplantısında koordinatörünü, koordinatör yardımcısını ve sekreterini seçerek görev dağılımı yapar.

Danışma Kurulu’nun görevleri arasında şunlar yer almaktadır: 

 1. Çalışma grubunun faaliyetlerinin yasalara, yönerge esaslarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetlemek. 
 2. Çalışma grubunun görevleri kapsamında ve çalışma ilkeleri doğrultusunda çalışmasını kontrol etmek, uygun olmayan durumlarda düzeltici faaliyetlerde bulunmak, 
 3. Kent meclisi çalışma grupları çalışma usul ve esasları yönergesi hükümlerine aykırı davranan, ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunanları uyarmak, gerekirse üyeliğini kısıtlamak,
 4. Çalışma grubunun bağımsız bir organı olarak etik kurulu olarak da görev yapmak.

 9- Toplantı ve Görüşme Usulü

 1. Edebiyat ve sanat çalışma grubu çalışmalarını dijital zeminlerde açık bir şekilde, üyelerin beyan ettiği e-posta ve telefon numaraları üzerinden katılımcı bir anlayışla ve işbirliği içinde yürütür. 
 2. Aksi belirtilmedikçe grup toplantıları her ayın çalışma grubu yürütme kurulu tarafından belirlenecek bir gün ve saatinde rutin olarak çevrimdışı, çevrimiçi, yüz yüze veya karma olarak yapılır.
 3. Çalışma grubu koordinatörü grubu temsil eder, toplantıları yönetir, koordinatörün olmadığı toplantılarda koordinatör yardımcısı koordinatörün görevlerini üstlenir.
 4. Toplantı öncesi toplantı gündemi, gündem ile ilgili belge ve dokümanlar web sitesi, üyelerin e-posta adresleri ve whatsapp grubu üzerinden paylaşılır. Toplantıya kadar gündem maddeleri ile ilgili görüş ve önerileri toplanır. 
 5. Çevrimiçi (online) yapılacak toplantıların 40+40 dakikalık iki oturumu geçmeyecek biçimde gerçekleştirilmesine özen gösterilir. 
 6. Edebiyat ve sanat çalışma grubu yürütme ve danışma kurulları, toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü uzman kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet edebilir. 
 7. Edebiyat ve sanat çalışma grubu kendi iç sinerjileri ve demokratik yapısı ile çalışır. Toplantılarda görüşmelerin demokratik usullerle yapılması ve herkese söz hakkı verilmesi esastır.
 8. Edebiyat ve sanat çalışma grubu içinde en önemli ve tercih edilmesi gereken yol ikna etme sürecidir. İkna süreci sonuç vermiyor ise kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
 9. Çalışma grubunda dile getirilen görüş ve öneriler bireyleri bağlar, bu görüş ve öneriler çalışma grubu yürütme kurulu tarafından kabul edilirse grubun ortak görüşü ve önerisine dönüşür. 
 10. Grup tartışmaları, ortaya çıkan görüş ve öneriler grubun web sayfasında yayınlanır, sosyal medya araçlarında paylaşılır. 
 11. Yürütme ve danışma kurulları,  koordinatörleri tarafından doğrudan veya katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 

9.1. Toplantı ve Karar Süreci

GÜNTOPLANTI KARAR SÜRECİ
5
1 Gün
Toplantının yapılması (Her ayın 5’inde)Toplantı çalışma grubu için belirlenen günde ve saatte, çevrimiçi, çevrimdışı, yüz yüze veya karma olarak yapılır. Aylık çalışmalar ve gelen geri dönütler değerlendirilir, taslak bir metin hazırlanır.  Sonraki ayın konusu ve gündemi belirlenir.
6-8
3 Gün
Toplantı süreci ve sonucu ile ilgili nihai bir metnin, dokümanın hazırlanmasıAylık yayınların, belgelerin, raporların vb. hazırlanmasıYayın araçlarının belirlenmesi, Web sitesi, matbu basın, dijital basın, sosyal medya araçları, e-posta dağıtımı, whatsapp grupları vb. 
9-14
6 Gün
Aylık çalışma sonuçlarının ve toplantı kararlarının yayımlanmasıToplantı sonucu bir yazıya, rapora veya uygun bir belgeye dönüştürülerek ilgili web sayfasından yayınlanır. Sayfada yayınlanan içerik sosyal medyada paylaşılır. Yayınlar ilgili taraflara e-posta üzerinden veya yüz yüze ziyaretlerle paylaşılır.Geri dönüşler takip edilir.
15-17
3 Gün
Konu, gündem paylaşımıÖnceki aydan tespit edilen toplantı konusu ve gündemi üyelere ilgili belge ve dökümanları ile birlikte gönderilir, ilgili web sayfasından ve sosyal medya aracılığı ile yayımlanarak ilgililerin görüşüne sunulur.
18-1
 15 Gün
Görüş ve önerilerin toplanmasıAşağıda yer alan görüş ve öneri toplama araçları ile görüşler, öneriler, eleştiriler, yorumlar, belgeler, fotograflar, raporlar, makaleler, vb. toplanırGörüş ve öneri toplama araçlarıİlgili görüş öneri formları (Google formalar)kentmeclisi.org web sitesi ilgili sayfa ve bloklarda yapılacak yorumlarHer çalışma grubu için oluşturulan dijital pano (padlet) üzerine yazılan görüş öneri, yorum, beğenilerSosyal medya araçları Twitter (X), Facebook, İnstagram, Whatsapp, Linkedin, vb. Üyelerin ve gönüllülerin görüş ve önerileriKonu, gündem ile ilgili daha önce oluşmuş kaynak, belge, rapor, makale vb. dokümanlar. 
2-4
3 Gün
Görüşmelere esas olmak üzere taslak metnin hazırlanmasıGeri dönüşler kurul  veya çalışma grubu üyeleri tarafından değerlendirilerek, çalışma grubu sekreteri tarafından  ortak bir metin haline getirilir ve
Ayın 5’inde yapılacak olan toplantıda görüşülür.
Her ay bu döngü devam eder.

 10- İletişim ve Etkileşim Kanalları

Kent meclisinin çalışmalarının etkin ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için, farklı kesimlerin meclisle iletişim kurabilmesi ve etkileşime girebilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, meclisin ve çalışma gruplarının kullandığı iletişim ve etkileşim kanallarının çeşitliliği ve işlevi oldukça önemlidir. Farklı kanallara sahip olmak, meclisin ve çalışma gruplarının daha geniş bir kitleye ulaşmasını ve farklı grupların sesini duymasını sağlar. Bu sayede meclisin ve çalışma gruplarının karar alma süreçleri daha katılımcı ve kapsayıcı hale gelir. Ayrıca, farklı kanallar aracılığıyla meclisin çalışmaları hakkında bilgi edinmek ve meclisle etkileşime girmek daha kolay hale gelir.

10.1- E-posta adresleri ve telefon numaraları

Üyelerin katılım sözleşmesinde yer alan e-posta adresleri ve mobil telefon numaraları Kahramanmaraş Kent Meclisi ve çalışma gruplarının işlemleri için resmi iletişim, işbirliği, katılım, paylaşım aracı olarak kullanılır. 

Kahramanmaraş Kent meclisi e-posta adresi: maraskentmeclisi@gmail.com

Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu e-posta adresi: km.edebiyatvesanat@gmail.com 

10.2- kentmeclisi.org web sitesi

www.kentmeclisi.org sitesi Kahramanmaraş Kent Meclisi’nin halka açık kapısıdır. Görünürlüğü ve şeffaflığı sağlar.

10.3- Sosyal medya uygulamaları

Kahramanmaraş Kent Meclisi ve çalışma grupları sosyal medya araçları olarak, facebook, twitter, instagram, WhatsApp, linkedin vb. üzerinden halka ulaşılır.

10.4- Kahramanmaraş kent meclisi whatsapp kanalı ve whatsapp grupları

Kahramanmaraş Kent Meclisi Whatsapp Kanalı: https://whatsapp.com/channel/0029VabHio3JUM2j6bvU031w

10.5- Oylamalar, anketler ve veri toplama işlemleri için dijital formlar

Oylamalar, anketler ve veri toplama işlemleri dijital formlar üzerinden üyelerin resmi e-posta adreslerine gönderilerek veya  whatsApp üzerinden paylaşılarak yapılır. 

10.6- Çevrimiçi, çevrimdışı, yüz yüze veya karma toplantılar (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams vb.)

Kent Meclisi organları ve çalışma grupları toplantılarını her ay belirlenmiş bir takvim doğrultusunda, yüzyüze ve/veya dijital toplantı uygulamaları (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams vb) üzerinden yapar, toplantı süresi 40+40 dakika ve iki oturum olarak planlanır. Toplantı öncesi gündem ile ilgili dokümanlar katılımcılarla paylaşılır. Mümkünse toplantı yayınlanır ve kaydı yapılır. 

10.7- Dijital pano (Padlet)

Kent Meclisi ve ilgili çalışma grupları için ayrı ayrı oluşturulan dijital panolar (Padlet) üzerinden ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek.

Geri bildirimler her kurul ve çalışma grubu için ayrı ayrı oluşturulacak geri bildirim formları ve dijital panolar üzerinden yapılır ve ilgili kurul ve çalışma gruplarınca değerlendirilir ve dikkate alınır. 

10.8- Web sitesi içinde sayfa ve bloglarda yer alan yorum alanları

WordPress web sitelerinde yayımlanan blog içeriklerinde, kentmeclisi.org web sitesini ziyaret eden ve blog içeriklerini okuyan kullanıcılarla etkileşime geçmenin en pratik yolu yorumlardır. Ziyaretçiler, web sitesinde blog içeriklerini okuduğunda teşekkür etmek ya da merak ettiği bir soruya cevap aramak için sayfa ve bloglarda yer alan yorumlar kısmını kullanır. Bu yorumlar sürekli gelişim adına çok ciddi katkılar sağlar.

10.9- Beğeniler ve paylaşımlar

web sitesi içerisinde yer alan beğeni ve paylaşımlar genellikle kullanıcıların içerikleri beğenmeleri veya paylaşmaları için sunulan butonlar olup, bu butonlar genellikle sosyal medya platformlarına yapılan paylaşımların artmasını ve içeriğin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlar.

Ayrıca, kullanıcılar, kentmeclisi.org sitesi içerisindeki bir yazının tümünün veya bir parçasının sosyal medya uygulamaları ile beğendikleri içerikleri kendi takipçileriyle paylaşarak bilgi ve fikir alışverişinde bulunabilirler.

10.10- Web sitesi aboneliği

kentmeclisi.org web sitesi abonelikleri, kullanıcılara özel içeriklere, ek avantajlara ve platformlara erişim sağlayarak bilgiye erişim ve online hizmetlerden faydalanma imkanlarını önemli ölçüde genişletir. Abonelikler, günümüz internet ortamında daha fazla değer ve fayda arayan kullanıcılar için cazip bir seçenek haline gelmiştir.

10.11- Uzman değerlendirmeleri ve raporlar

Konuyla ilgili akademik dergilerde, araştırma kuruluşlarının web sitelerinde veya uzmanların kişisel web sitelerinde yayımlanmış uzman değerlendirmeleri ve raporları çalışmalara temel oluşturur. 

10.12- Ortak değerler ve ilkelerin rehberliği

Kahramanmaraş Kent Meclisi ve çalışma gruplarının sağlıklı ve uyumlu bir şekilde işleyebilmesi için ortak değerler ve ilkelerin rehberliğinde hareket etmesi büyük önem taşır. Bu değerler ve ilkeler, meclis üyeleri ve çalışma grubu üyeleri arasında karşılıklı saygı, güven ve işbirliğine dayalı bir ortamın oluşmasına katkıda bulunur. Ayrıca, ortak bir vizyon ve hedef doğrultusunda çalışmaların yürütülmesini sağlayarak, şehrin kalkınması ve gelişmesi için en etkili çözümlerin üretilmesine yardımcı olur.

11-  Çeşitli Hükümler

 1. Bu yönergede yer almayan konuların çözümü için çalışma grubu danışma kuruluna başvurulur. Bununla birlikte karşılıklı görüşme ve uzlaşma temel yöntemdir.
 2. Çalışma grubu üç üye ile geçici yürütme kurulu olarak faaliyetlerine başlar, 
 3. Geçici yürütme kurulunun görevi kurucu belge taslaklarını hazırlamak, çalışma grubuna üyeler kazandırmak, üye sayısı 10’u geçtiğinde çalışma grubunu toplamak ve yeni çalışma grubu organlarının seçilmesini sağlamaktır. 
 4. Çalışma grubu ilk toplantısında yeni yürütme ve danışma kurullarını oluşturur. Bu aşamadan sonra geçici yürütme kurulunun görevi sona erer. 
 5. Çalışma grubu ilk toplantısını, kurucu üyelerin çağrı yazısı ile ve bildirilen gündemle, ilan edilen yer ve tarihte yapar. Yeni yürütme ve danışma kurullarını oluşturur. Bu toplantıda çalışma grubu yönergesi kabul edilir, çalışma grubu çalışmalarına başlar.  

12- Ekler

 1. Kahramanmaraş Kent Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi Taslak
 2. Edebiyat ve Sanat Görüş, Öneri ve Katkı Formu
 3. KM Edebiyat ve Sanat  Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
 4. KM Edebiyat ve Sanat Stratejik Planı
 5. Kahramanmaraş Kent Meclisi Katılım Formu
 6. www.kentmeclisi.org

13- Çalışma Grupları Kurucu Üyeleri

SAdı SoyadıKurum – KuruluşGörevi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ana Sayfa / 5. Edebiyat ve Sanat / 5. Yürütme / 5. Danışma / 5. Stratejik Plan / 5.1. Stratejik Düşünme / 5.2. Mevcut Durum / 5.3. Paydaşlar / 5.4 Sorunlar / 5.5. Amaç ve Hedefler / 5.6. Faaliyet / 5.7. Bütçe ve Kaynak / 5. Yönerge / 5. Toplantı Süreci / 5. Çalışma Ortamı / 5. Etkinlikler / 5. Projeler / 5. Öneriler / 5. Arşiv / 5. İletişim


KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Daha Fazla Göster

Siz de yorumlarınızla katkıda bulunun. Lütfen düşüncelerinizi yazınız.

Başa dön tuşu

KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et

Skip to content