Değerli site ziyaretçileri, Kahramanmaraş Kent Meclisi çalışmaları devam etmektedir.  Şu an var olan içerik test niteliğindedir.

16- Sağlık Stratejik Planı

Kent Meclisi Stratejik Planlama Şablonu

1. BÖLÜM: STRATEJİK PLANA GİRİŞİ

Modern dünyada, kentleri yönetmek ve geliştirmek karmaşık bir görev haline gelmiştir. Bu nedenle, kent meclislerinin çalışmalarını planlarken ve yürütürken stratejik bir yaklaşıma ihtiyacı vardır. Stratejik planlama, kent meclisinin vizyonunu ve misyonunu belirlemesine, hedeflerine ulaşmak için gerekli adımları tanımlamasına ve kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmasına yardımcı olur.

Bu plan, kent meclisi çalışma grubunun önümüzdeki [süre] için yol haritasını belirlemektedir. Planın amacı, çalışma grubunun kent meclisinin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için yapması gerekenleri açıklığa kavuşturmaktır. Planın temel ilkeleri şunlardır:

  • Katılımcılık: Planın hazırlanması ve uygulanması aşamalarında tüm paydaşların katılımı sağlanacaktır.
  • Hedef odaklılık: Plan, kent meclisinin vizyonuna ve misyonuna uygun, ölçülebilir ve ulaşılabilir hedeflere odaklanacaktır.
  • Uygulamaya uygunluk: Plan, gerçekçi ve uygulanabilir bir çerçeve sunacaktır.
  • Esneklik: Plan, değişen koşullara uyum sağlayabilecek kadar esnek olacaktır.

Bu plan, kent meclisi çalışma grubunun kent meclisinin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için önemli bir araçtır. Planın başarılı bir şekilde uygulanması, çalışma grubunun kent için daha iyi bir gelecek inşa etmesine yardımcı olacaktır.

1.2. Kent Meclisi Çalışma Grubu Stratejik Planlama Süreci

Kent meclisleri, şehirlerin kalkınmasında ve yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır. Değişen dünya koşullarına ayak uydurmak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kent meclislerinin çalışma gruplarının da stratejik bir bakış açısına sahip olması gerekmektedir.

Kent Meclisi Çalışma Grubu, çağın gereksinimlerine uyum sağlamak amacıyla stratejik planlama sürecini başlatmıştır. Bu süreçte aşağıdaki adımlar izlenmiştir:

  • Durum Analizi: Çalışma grubunun güçlü ve zayıf yönleri, karşı karşıya olduğu fırsatlar ve tehditler SWOT analizi ile belirlenmiştir.
  • Hedef Belirleme: Gerçekçi bir değerlendirmeyle stratejik amaç ve hedefler performans esaslı olarak belirlenmiştir.
  • Plan Hazırlama: Hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetler ve kaynaklar planlanmıştır.
  • Uygulama: Planın uygulanması için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.
  • İzleme ve Değerlendirme: Planın etkinliği düzenli olarak izlenmiş ve değerlendirilmiştir.

Kent Meclisi Çalışma Grubu Stratejik Planı, çalışma grubunun önümüzdeki [süre] için yol haritasını belirlemektedir. Planın başarılı bir şekilde uygulanması, çalışma grubunun kente daha iyi bir gelecek inşa etmesine yardımcı olacaktır.

2. BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ


2.1. Kimlik bilgileri

2.2. Çalışma Grubu Tarihçesi

2.3. Yetki ve Sorumluluklar

2.3. Paydaş Analizi

Paydaşİç Pay-
daş
Dış Pay-
daş
Li-
der
Çalı-
şan_
lar
Hiz_
met Alan
Te-
mel Ortak
Stra-
tejik Or-
tak
Teda-
rikçi
xx
xx
xx
xx x
xx
x

Tümü    X                 Bazıları    Oͦ 

2.4. İnsan Kaynakları

2.5. Fiziki İmkânlar

2.6. GZFT (SWOT) Analizi

GZFTİçsel FaktörlerÇalışma grubu kontrolündeDışsal FaktörlerÇalışma grubu kontrolünde değil
Pozitif Faktörler(Olumlu)GÜÇLÜ YÖNLER123FIRSATLAR1234
Negatif Faktörler(Olumsuz)ZAYIF YÖNLER1234TEHDİTLER12

2.7. PESTLE Analizi

2.8. Balık Kılçığı Analizi

2.9. Paydaş Analizi

2.10. Sorun Analizi

İyileştirmeye Açık Alanlar

İyileştirmeye Açık Alanlar12345678ToplamÖncelik
1X2561
2X1282
3X1273
4X1194
5X1135
6X926
7X857
8X818
9X819
10X7810

3. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM    

3.1. Misyonumuz

……………………………………….

3.2. Vizyonumuz 

…………………………………

3.3. İlke ve Değerlerimiz

……………………………………………..

3.4. TEMA VE STRATEJİK AMAÇLAR

TEMA-1: …………………………………..

STRATEJİK AMAÇ: 1 

………………………………………………..

STRATEJİK HEDEF 1.1: 

Faaliyet ve Projeler:Performans Göstergeleri:Uygulama Stratejileri: Sorumluluklar
1
2
3
4

STRATEJİK HEDEF  1.2: ………………………..

Faaliyet ve Projeler:Performans Göstergeleri:Uygulama Stratejileri: Sorumluluklar
1
2
3
4

STRATEJİK HEDEF. 1.3: ……………………………..

Faaliyet ve Projeler:Performans Göstergeleri:Uygulama Stratejileri: Sorumluluklar
1
2
3
4
5

STRATEJİK HEDEF  1.4: …………………………………………………

Faaliyet ve Projeler:Performans Göstergeleri:Uygulama Stratejileri: Sorumluluklar
1
2
3
4.
5.

STRATEJİK HEDEF  1.5 : ………………………………………….

Faaliyet ve Projeler:Performans Göstergeleri:Uygulama Stratejileri: Sorumluluklar
1
2
3
4
5

3.5. Stratejik Amaçlara Göre Maliyet Tablosu

SAMStratejik Amaç Açıklaması20252026202720282029
1
2
3
4
GENEL TOPLAM30.00050.00070.000100.000150.000

3.6. Kaynaklar Tablosu

KAYNAKLAR20252026202720282029
Üye Aidatları
Bağışlar
Sponsorluklar
Proje girdileri
GENEL TOPLAM

4. BÖLÜM  İZLEME ve DEĞERLENDİRME

4.1. İzleme ve Değerlendirme

İzleme ve değerlendirme, stratejik planının uygulanmasının takip edilmesi, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflerle kıyaslanarak ölçülmesi ve raporlanmasıdır.

Stratejik planı uygulanmaya başladığı andan itibaren izleme ve değerlendirme faaliyetleri de başlayacaktır. Bunun için Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme ekibi kurulacaktır. Ekibin görevi; stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşmak için yapılan çalışmaları izlemek ve değerlendirmek, zamanında etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. İzleme ve değerlendirme, planda belirtilen performans göstergeleri dikkate alınarak yapılacaktır. 

Bu amaçla Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme ekibi sorumlu kişi/ ekiplerden altı ayda bir yapılan faaliyetler hakkında rapor isteyeceklerdir. Raporlar Stratejik Plan ile karşılaştırılarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sonuçlar sorumlu kişi/ekiplere duyurularak çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. 

Stratejik Planda belirlenen hedeflere ulaşmak için yapılan faaliyetler ve bu faaliyetlerin amacına ne kadar ulaştığı, belirlenen performans göstergeleri aracılığıyla altı aylık ve yıllık faaliyet raporlarının yayınlanmasında önceki son yönetim kurulu toplantısında ele alınacak ve Yönetim Kurulunun süreç ve strateji iyileştirmeye ilişkin öneri ve politikaları ile birlikte faaliyet raporları yayınlanacaktır.

Stratejik amaç ve hedeflerin uygulanmasından sorumlu kişi/ekipler her altı ayda bir yürüttükleri faaliyet ve projelerle ilgili raporları hazırlayarak İzleme ve Değerlendirme Ekibine teslim edecektir. İzleme ve Değerlendirme Ekibi, sorumlulardan gelen altı aylık performans değerlendirmelerini yaparak, performans göstergelerinin ölçümü ve değerlendirilmesini, Stratejik Planda belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu rapor halinde üst yöneticinin bilgisine sunacaktır ve üst yöneticiden gelen kararlar doğrultusunda sorumlulara geri bildirimde bulunacaktır. Böylece, planın uygulanma sürecinde bir aksama olup olmadığı tespit edilerek, varsa bunların düzeltilmesine yönelik tedbirlerin alınması ile idare performans hedeflerine ulaşma konusunda doğru bir yaklaşım izlenmiş olacaktır.

4.2. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

SıraAdı SoyadıGöreviİmzası
1Mehmet KÖŞKYönetim Kurulu Başkanı
2
3
4
5
6
7
8
9

30/05/20241

Yürütme Kurulu Başkanı

Ana Sayfa / 16- Sağlık Çalışma Grubu / 16. Yürütme / 16. Danışma / 16. Stratejik Plan / 16.1. Stratejik Düşünme / 16.2. Mevcut Durum / 16.3. Paydaşlar / 16.4 Sorunlar / 16.5. Amaç ve Hedefler / 16.6. Faaliyet Analizi / 16.7. Bütçe ve Kaynak / 16. Yönerge / 16. Toplantı Süreci / 16. Çalışma Ortamı / 16. Etkinlikler / 16. Projeler / 16. Öneriler / 16. Arşiv / 16. İletişim


KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Daha Fazla Göster

Siz de yorumlarınızla katkıda bulunun. Lütfen düşüncelerinizi yazınız.

Başa dön tuşu

KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et

Skip to content